§8 Oferowane metody dostawy oraz płatności


Klient może skorzystać z następujących metod dostawylub odbioru zamówionego
Produktu:
a. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
b. Płatność Przelewy24
c. Płatność kartą płatniczą:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności
kartami jest Blue Media S.A.
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy orazakceptowalnych metod
płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§9 Wykonanie umowy sprzedaży

 

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcąnastępuje po uprzednim
złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularzazamówienia w Sklepie
internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłoczniepotwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenieotrzymania
Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następujepoprzez przesłanie przez
Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail napodany w trakcie składania
Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, którazawiera co najmniej
oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia io jego przyjęciu do realizacji oraz
potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymaniaprzez Klienta
powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta UmowaSprzedaży między Klientem a
Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, płatności elektronicznychalbo płatności kartą płatniczą, Klient
obowiązany jest do dokonania płatności w terminie2 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówieniezostanie anulowane.
4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiórosobisty, Produkt zostanie
wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jegoopisie (z zastrzeżeniem
ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybranyprzez Klienta podczas składania
Zamówienia.
5. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminachdostawy, terminem
dostawy jest najdłuższy podany termin.
B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminachdostawy, Klient ma
możliwość żądania dostarczenia Produktów częściamilub też dostarczenia wszystkich
Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klientaliczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatnościprzelewem, płatności
elektroniczne, PayPal, lub kartą płatniczą – od dniauznania rachunku bankowego
Sprzedawcy.

 

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia
zawarcia Umowy Sprzedaży,
6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistegoProduktu, Produkt będzie
gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanymw opisie Produktu. O gotowości
Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowanyprzez Sprzedawcę
poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail napodany w trakcie składania
Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminachgotowości do odbioru,
terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podanytermin.
9. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej.
10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chybaże Umowa Sprzedaży stanowi
inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty zatransport, dostarczenie i usługi
pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepuinternetowego w zakładce
„Dostawa i płatność” oraz w trakcie składania Zamówienia,w tym także w chwili
wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§10 Prawo odstąpienia od umowy


Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od UmowySprzedaży bez podania
jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna sięod dostarczenia Produktu
Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innejniż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów,które są dostarczane osobno,
partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1biegnie od dostawy ostatniej rzeczy,
partii lub części.

 

4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas
oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1biegnie od objęcia w posiadanie
pierwszej z rzeczy.
5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcyoświadczenie o
odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpieniaod Umowy wystarczy
wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływemtego terminu.
5.1 Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnejpoczty poprzez przesłanie
oświadczenia na adres Sprzedawcy – dane kontaktoweSprzedawcy zostały określone
w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu,którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznikdo ustawy z dnia 30 maja 2014
roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległośćUmowę uważa się za
niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwracaKonsumentowi
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni oddnia otrzymania oświadczenia
Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonaneprzez niego płatności, w
tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowychkosztów wynikających z
wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innegoniż najtańszy zwykły
sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciutakich samych metod płatności,
jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnejtransakcji, chyba że Konsument
wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które niebędzie się wiązało dla niego z
żadnymi kosztami.
d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatnoścido czasu otrzymania
Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodujego odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcypodany w niniejszym
Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni oddnia, w którym poinformował
Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument
odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

 

f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu
Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produktten nie mógł zostać w zwykłym
trybie odesłany pocztą.
g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartościProduktu wynikające z
korzystania z niego w sposób inny niż było to koniecznedo stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania Produktu.
9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktunie może on zostać odesłany w
zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także okosztach zwrotu Produktu, będzie się
znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległośćnie przysługuje
Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,wyprodukowana
według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniujego zindywidualizowanych
potrzeb,
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczanaw zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie możnazwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowaniezostało otwarte po
dostarczeniu,
c. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonałw pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciemświadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawoodstąpienia od Umowy,
d. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahańna rynku finansowym, nad którym
Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpićprzed upływem terminu do
odstąpienia od Umowy,
e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, którepo dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone zinnymi rzeczami,
f. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe,których cena została
uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a którychdostarczenie może nastąpić
dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależyod wahań na rynku, nad którymi
Sprzedawca nie ma kontroli,

 

g. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanymopakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism,z wyjątkiem umowy o
prenumeratę,
i. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisanena nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodąKonsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniugo przez Sprzedawcę o utracie
prawa odstąpienia od Umowy,


§11 Reklamacja i gwarancja


Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
1.2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogąelektroniczną na podane w
niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przywykorzystaniu elektronicznego
formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcęna jednej z podstron
Sklepu.
2. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzłyopis wady, okoliczności (w tym
datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację,oraz żądanie Klienta w
związku z wadą towaru.
Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnegoniezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie,uważa się, że żądanie Klienta uznał
za uzasadnione.
Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należywysyłać na adres podany w
§ 3 niniejszego Regulaminu.
W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja,informacja o niej, a także jej
treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

 

§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń


Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystaniaprzez Konsumenta z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzeniaroszczeń oraz
zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibachoraz na stronach
internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,organizacji
społecznych, do których zadań statutowych należy ochronakonsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej orazpod następującymi adresami
internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwościskorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzeniaroszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałegopolubownego sądu
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.),z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu
wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiegoinspektora Inspekcji
Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia2000 r. o Inspekcji Handlowej
(Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiemo wszczęcie postępowania
mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporumiędzy Konsumentem a
Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawierozstrzygnięcia sporu między
nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocypowiatowego (miejskiego)
rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej,do której zadań statutowych należy
ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,Stowarzyszenie Konsumentów
Polskich).

 

§13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranychza pośrednictwem Sklepu
internetowego jest Sprzedawca.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danychosobowych przez
sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawachprzetwarzania danych, a
także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnejw Sklepie Polityce prywatności –
ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnymrozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych– “ RODO”.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratoraza pośrednictwem Sklepu
internetowego zbierane są w celu realizacji UmowySprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na
to zgodę – także w celu marketingowym.
Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadkujest: umowa sprzedaży
lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzającedo jej zawarcia (art.6
ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązekprawny związany z
rachunkowością (art.6 ust. 1 lit.c) oraz prawnie uzasadnionyinteres Sprzedawcy,
polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia,dochodzenia lub obrony
ewentualnych roszczeń (art.6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowegomogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowymze sposobu dostawy
przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administratorudostępnia zebrane dane
osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowirealizującemu przesyłki
na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowymze sposobu płatności
elektronicznych lub kartą płatniczą Administratorudostępnia zebrane dane osobowe
Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższepłatności w Sklepie
internetowym.

 

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiekniepodanie wskazanych w
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarciaUmowy Sprzedaży skutkuje
brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.


§14 Postanowienia końcowe


Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawieranesą w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywaniazmian Regulaminu z ważnych
przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobówpłatności i dostaw – w
zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacjępostanowień niniejszego
Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformujeKlienta z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminiemają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego,w szczególności: Kodeksu
cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;ustawy o prawach
konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobówrozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargęza pośrednictwem unijnej
platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.