1. Postanowienia ogólne
  1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.losokawood.com, prowadzony jest przez firmę Lovsoka Hennadii Solovka (zwaną dalej Sprzedawcą) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o numerze NIP 679-318-01-28 oraz numerze REGON 382-511-09-95. Działalność gospodarcza prowadzona jest pod adresem 30-716 Kraków, ul. Przewóz 32k/51 przez Hennadii Solovka.
  2. Warunkiem złożenia Zamówienia w sklepie internetowym LosokaWood.com jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego zaakceptowaniem w momencie składania Zamówienia.
  3. Oferowane w sklepie internetowym produkty są nowe oraz wole od wad prawnych.
  4. Sprzedawca umożliwia Klientowi bezpośredni kontakt ze sobą za pośrednictwem telefonu: +48 663 558 398 oraz adresu e-mail: contact@losokawood.com.
  5. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.
 2. Definicje
  1. Konsument - osoba fizyczna, która zawiera ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą i/lub zawodową.
  2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zgodnie z pkt. 1.1 niniejszego Regulaminu.
  3. Klient - podmiot zawierający umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
  4. Sklep internetowy - sklep internetowy dostępny pod adresem www.losokawood.com, prowadzonym przez Sprzedawcę.
  5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w ramach Sklepu bez fizycznej obecności stron, przy użyciu środków porozumienia się na odległość
  6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu.
  7. Konto - miejsce oznaczone indywidualną nazwą oraz hasłem, w ramach, którego gromadzone są dane Klienta.
  8. Formularz rejestracji - formularz dostępny na stronie Sklepu umożliwiający utworzenie Konta w celu gromadzenia danych Klienta oraz informacji o złożonych Zamówieniach.
  9. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny na stronie Sklepu, umożliwiający złożenie Zamówienia oraz zawarcie Umowy sprzedaży.
  10. Koszyk - funkcjonalność Sklepu pozwalająca na gromadzenie przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzania i/lub modyfikacji szczegółów Zamówienia tj. dane odbiorcy, dane i sposoby dostawy oraz sposoby płatności.
  11. Produkt - rzecz fizyczna lub usługa dostępna w ofercie Sklepu oraz będąca przedmiotem Umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
  12. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 3. Warunki świadczenia i zawierania umów
  1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do poprawnego korzystania ze Sklepu:
   1. Komputer, laptop, tablet lub inne urządzenie przenośne z dostępem do Internetu
   2. Dostęp do poczty elektronicznej
   3. Przeglądarka internetowa z aktywną funkcją zapisywania plików Cookies oraz obsługująca JavaScript.
  2. Klient korzystający ze Sklepu zobowiązany jest do przestrzegania aktualnie obowiązującego prawa z poszanowaniem dobrych obyczajów, dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  3. Klient zobowiązany jest do przekładania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  4. Niedozwolone jest korzystanie przez Klienta z danych osobowych osób trzecich bez ich wiedzy, zgody i/lub upoważnienia.
 4. Warunki zawierania Umowy sprzedaży
  1. Ceny zawarte w Sklepie są kwotami brutto (powiększonymi o należny podatek VAT).
  2. Waluta obowiązująca w Sklepie to Polski złoty.
  3. Końcowa kwota do zapłaty przez Klienta składa się z:
   1. Cena Produktu
   2. Koszt dostawy wybranej przez Klienta.
  4. Produkty oferowane w ramach Wyprzedaży objęte są ograniczoną ilością sztuk. Zamówienia produktów objętych Wyprzedażą realizowane będą według kolejności wpłynięcia Zamówień do momentu wyczerpania zapasów magazynowych Produktu.
  5. Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie w celu złożenia Zamówienia.
  6. Zamówienia w Sklepie można składać całodobowo za pomocą Formularza zamówienia.
  7. Zamówienia realizowane są przez Sprzedawcę od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.
  8. Zamówienia złożone w piątek po godzinie 16:00, w weekendy oraz dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane od najbliższego dnia roboczego.
  9. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez wiadomość mailową, zawierającą:
   1. Informacje o zamówionych Produktach
   2. Danych rozliczeniowych
   3. Danych do dostawy
  10. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości mailowej, o której mowa w pkt. 4.9 zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
  11. Sprzedawca zobowiązuje się do dołączenia do przesyłki dowodu sprzedaży.
§10 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się
od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów,które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas
oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
5.1 Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu,którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły
sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu
Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
d. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
f. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe,których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
g. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism,z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
i. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§11 Reklamacja i gwarancja

1.Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
1.2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą
elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
2. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły
opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację,oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie,uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja,informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.),z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej,do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych– “ RODO”.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art.6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art.6 ust. 1 lit.c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, mpolegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia,dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art.6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe mKlienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§14 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego,w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.